Oferta dla przedsiębiorcy

Oferty i usługi Kancelarii dla przedsiębiorców

Prawo handlowe i korporacyjne

Oferta dla przedsiębiorcy
Prawo handlowe jest jednym z podstawowych obszarów mojej działalności. Zdobywane latami pracy przez doświadczenie pozwala mi oferować kompleksową obsługę w tej dziedzinie zarówno w oparciu o przepisy prawa polskiego, jak i norm prawa wspólnotowego. W szczególności oferuję pomoc w:
• rejestracji (tworzeniu) spółek prawa handlowego;
• kompleksową obsługę procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni;
• łączenie, przekształcanie, przejmowanie i likwidacja spółek prawa handlowego;
• sporządzanie opinii prawnych dotyczących transakcji;
• obsługę fuzji i przejęć;
• doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji spółek kapitałowych;
Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy, a dzięki swej wiedzy oraz nabytemu doświadczeniu służę pomocom na wszelkich płaszczyznach prawa handlowego.

Prawo pracy

Oferta dla przedsiębiorcy
r> W ramach doradztwa prawnego w zakresie prawa pracy oferuję Państwu:
• konstruowanie umów i innych oświadczeń woli: o pracę, o powierzenie mienia, o zakazie konkurencji oraz dokumentacji w zakresie zmiany i rozwiązania umowy o pracę, kontrakty menadżerskie;
• sporządzanie regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwolnień grupowych czy rozliczania podróży służbowych;
• sporządzanie wszelkiego rodzaju porozumień i ugód w sprawach z zakresu prawa pracy;
• sporządzanie odpowiedniej dokumentacji po kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
• przeprowadzanie specjalistycznych, kompleksowych audytów;
• doradztwo w zakresie zatrudniania osób na umowy cywilnoprawne;
• reprezentowanie pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi, w sporach zbiorowych oraz przy restrukturyzacjach;
• reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
• bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych.

Własność przemysłowa i prawo autorskie

Oferta dla przedsiębiorcy
Kancelaria w zakresie własności przemysłowej oferuje w szczególności:
• badanie zdolności rejestracyjnej znaków towarowych w tym przeprowadzanie badań w Urzędzie Patentowym, pomoc w rejestracji znaków towarowych na poziomie krajowym i międzynarodowym;
• udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi i innymi prawami własności przemysłowej;
• pomoc w rejestracji i utrzymanie ochrony dla patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, etc.
• przygotowanie i weryfikacja umów z zakresu praw własności przemysłowej, a w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych, umów badawczo-rozwojowych, umów transferu technologii (know-how);
• przygotowanie i weryfikacja umów z zakresu prawa autorskiego, umów licencyjnych;
• zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących naruszeń znaków towarowych i innych praw własności przemysłowej;

Zamówienia publiczne

Oferta dla przedsiębiorcy
Zakres wykonywanych usług obejmuje:
• kompleksowe doradztwo dedykowane Wykonawcy w związku z ubieganiem się o udzielanie zamówienia publicznego;
• opinie, ekspertyzy i konsultacje, udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie prawa zamówień publicznych;
• reprezentacja (Zamawiającego/Wykonawcy) w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądami w sprawach dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Prawo budowlane

Oferta dla przedsiębiorcy
Kancelaria oferuje klientom doradztwo w zakresie wszelkich zagadnień związanych z prawem budowlanym m. in.:
• przygotowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, prace projektowe, generalne wykonawstwo oraz zastępstwo inwestycyjne;
• kompleksowe wsparcie prawne od momentu zakupu działki po uzyskanie pozwolenia na budowę;
• pomoc w obsłudze decyzji administracyjnych związanych z warunkami zabudowy;
• pomoc w zapewnieniu dostępu działki do mediów;
• pomoc w całym procesie pozyskiwania pozwoleń na budowę;
• reprezentacja Klientów przed odpowiednimi organami administracyjnymi;
• skargi na bezczynność urzędów;
• odwołania od wszelkich odmownych decyzji administracyjnych.

Prawo podatkowe, celne i dewizowe

Oferta dla przedsiębiorcy
W ramach stałej współpracy z doradcą podatkowym Kancelaria oferuje swoim Klientom m. in.
• prowadzenie postępowań podatkowych przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi;
• audyt rozliczeń podatkowych;
• bieżące doradztwo podatkowe oraz planowanie podatkowe polegające m. in. na wyszukiwaniu najbardziej optymalnych rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorstw w zakresie podatku dochodowego oraz VAT, minimalizacji ryzyka podatkowego;
• ocenę projektów umów i rozwiązań biznesowych pod kontem podatkowym, które klient zamierza zaimplementować w ramach swojej działalności;
• pomoc w uzyskiwaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego;
• prowadzenie postępowania przed organami państwowymi i sądami administracyjnymi w ww. zakresie;
• doradztwo podatkowe w zakresie projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską (kwalifikowalność danego wydatku, w szczególności w części dotyczącej podatku VAT);
• doradztwo w zakresie procedur celnych;
• reprezentowanie przed organami celnymi.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Oferta dla przedsiębiorcy
Zakres usług kancelarii w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego obejmuje:
• reprezentowanie interesów wierzycieli albo dłużników w trakcie postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych;
• pomoc prawną w pełnym zakresie w prowadzeniu transgranicznych postępowań insolwencyjnych;
• ustalanie warunków prawnych restrukturyzacji zadłużenia przed ogłoszeniem i po ogłoszeniu upadłości lub w ramach postępowania restrukturyzacyjnego;
• restrukturyzację zabezpieczeń udzielonych przez dłużnika zagrożonego upadłością;
• negocjowanie i sporządzanie umów typu standstill;
• ocenę skuteczności zawartych umów i wynikających z nich skutków w przypadku upadłości;
• pomoc prawną przy zabezpieczeniu interesów stron na wypadek upadłości dłużnika;
• pomoc prawną przy badaniu stanu niewypłacalności oraz ewentualnych możliwości wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
• zgłaszanie wierzytelności;
• prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia majątku osoby trzeciej z masy upadłości;
• negocjowanie i zawieranie umów z syndykami i likwidatorami;
• obrona władz spółek przed skutkami wynikającymi ze zwłoki w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
• zgłoszenie wniosku oraz kompleksowe przeprowadzenie postępowania z zakresu upadłości konsumenckiej.

Ochrona danych osobowowych

Oferta dla przedsiębiorcy
Pomoc w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje:
• analizę obejmującą identyfikację i określenie zbiorów danych osobowych, które są lub będą przetwarzane, istniejących w firmie zabezpieczeń fizycznych, organizacyjnych i technicznych, kompletności posiadanej przez firmę dokumentacji systemów informatycznych, polityki bezpieczeństwa informacji, procedur;
• wykonanie audytu stanu przetwarzania danych osobowych i sprawdzenie czy wypełniane są obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych;
• przygotowanie nowej lub weryfikację istniejącej dokumentacji wymaganej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO);
• wypełnienie wniosków do GIODO w celu zgłoszenia nowych zbiorów danych do rejestracji lub aktualizacji wcześniejszych wniosków;
• nadzorowanie przedsięwzięć dostosowawczych;
• doradztwo w zakresie wyspecjalizowanych obszarów przetwarzania danych osobowych;
• ofertę zewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych.

Regulacje europejskie

Oferta dla przedsiębiorcy
Zakres usług kancelarii w obszarze regulacji europejskich obejmuje:
• opiniowanie pod względem formalnym umów zawieranych w ramach realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej zarówno z instytucjami przyznającymi dotacje jak i z bankami kredytującymi projekty inwestycyjne;
• porady prawne przy pozyskiwaniu funduszy strukturalnych;
• reprezentacja klientów w postępowaniach odwoławczych od wyników przetargów.

Rynki kapitałowe i papiery wartościowe

Oferta dla przedsiębiorcy
Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie rynków kapitałowych oraz obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.
Oferta Kancelarii obejmuje doradztwo m. in. w zakresie:
• audytów prawno – podatkowych poprzedzających transakcje kapitałowe,
• emisji papierów wartościowych na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym,
• transakcji nabywania i zbywania instrumentów finansowych,
• obsługi korporacyjnej, w tym wykonywania obowiązków informacyjnych spółek notowanych na GPW i NewConnect,
• reprezentacji Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego,
• określenia strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz wyboru optymalnych metod realizacji projektów inwestycyjnych.

Prawo bankowe i finansowe

Oferta dla przedsiębiorcy
Usługi kancelarii w zakresie prawa bankowego i finansowego obejmują:
• doradztwo w zakresie prawnych aspektów transakcji w sektorach: bankowym, ubezpieczeniowym, oraz funduszy inwestycyjnych.
• przygotowywanie dokumentacji inwestycyjnej, umów kredytowych i pożyczek oraz negocjacji, w tym tzw. wykupów lewarowanych (LBO), wykupów menadżerskich (MBO) oraz w transakcjach finansowych na rynku obrotu nieruchomościami;
• obsługę transakcji w zakresie udzielania pożyczek, kredytów, zabezpieczeń majątkowych oraz gwarancji bankowych;
• wsparcie prawne instytucji finansowych, które zainteresowane są rozpoczęciem działalności na rodzimym rynku finansowym;
• weryfikację poprawności przetwarzania danych osobowych przez banki;
• wykreślanie danych z Biura Informacji Kredytowej i Krajowego Rejestru Dłużników
; • reprezentację Klientów w sporach przeciwko bankom i SKOK-om;
• negocjacje warunków spłaty zobowiązań.

Wdrażanie compliance

Oferta dla przedsiębiorcy
Działalność gospodarcza, niezależnie od formy jej prowadzenia wymaga ciągłego śledzenia zmieniającego się prawa i regularnych modyfikacji uwzględniających ewolucję przepisów. Wsparcie kompetentnych prawników, na bieżąco analizujących stan prawny, jest bezcenne. Tylko w takim przypadku możliwe jest zachowanie ciągłości prowadzenia biznesu i zagwarantowanie odpowiedniego bezpieczeństwa działalności bieżącej i inwestycji.
Praktyka compliance Kancelarii oparta jest na eksperckiej wiedzy zespołu prawników, złożonego ze specjalistów z różnych dziedzin prawa, a jej interdyscyplinarny charakter pozwala na spełnienie wszystkich wymogów współczesnego compliance. Co wymaga zaznaczenia, procesy compliance u każdego Klienta nadzorowane są zawsze przez prawnika, który czuwa nad zachowaniem odpowiednio jednolitych standardów wdrożeniowych lub spójnością raportów poaudytowych.

KM Legal&Tax , wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl